Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Thị trấn Sao Vàng nỗ lực vượt khó hoàn thành các tiêu chí xây dựng Đô thị văn minh năm 2023

Ngày 28/11/2023 11:01:32

 

     Thị trấn Sao Vàng là thị trấn miền núi của huyện, có diện tích tự nhiên là 18,69 km2, quy mô dân số 9.397 người, có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống đó là Kinh, Mường, Thái trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 21%.

     Những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn, bộ mặt của thị trấn đã có nhiều đổi thay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước, thu nhập bình quân đầu người tăng, các trang trại, gia trại hình thành và phát huy hiệu quả; Hoạt động văn hóa – xã hội có sự chuyển biến tiến bộ, Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng – an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ thị trấn đến thôn, khu phố được nâng lên. Đây là những tiền đề quan trọng để thị trấn triển khai thực hiện chương trình xây dựng Đô thị văn minh năm 2023.
11.jpg

Bước vào xây dựng Đô thị văn minh, thị trấn Sao Vàng gặp không ít khó khăn do trước khi sáp nhập thị trấn Sao Vàng và xã Xuân Thắng cũ đều không xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Mặt khác, sau sáp nhập, thị trấn có địa bàn rộng, khoảng cách địa lý, mật độ dân cư cũng như thu nhập bình quân đầu người giữa các khu phố không đồng đều. Phần lớn các nhà văn hóa tại các khu phố chưa đạt chuẩn, một số nhà văn hóa có diện tích nhỏ hẹp và xuống cấp, có 3 khu phố nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng phải thực hiện giải phóng mặt bằng, việc thu hút các nhà đầu tư vào địa phương cũng gặp không ít khó khăn. Nguồn lực huy động để đầu tư xây dựng đô thị văn minh đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội rất lớn, trong lúc nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên có hạn, nguồn thu ngân sách của địa phương hầu như không có.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023.  BCH Đảng bộ thị trấn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 13 NQ/ĐU ngày 26/5/2022 về xây dựng thị trấn Sao Vàng đạt chuẩn đô thị văn minh, gắn với xây dựng các tiêu chí Phường giai đoạn 2022 – 2025, thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, Chủ tịch MTTQ, trưởng các tổ chức chính tị - xã hội, cán bộ, công chức, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc, trưởng các khu phố.

UBND thị trấn đã ban hành kế hoạch số 55 ngày 13/5/2023 xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023, thành lập Ban quản lý, điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Địa phương cũng đã thành lập các tiểu ban tại các khu phố. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND trong xây dựng đô thị văn minh, phát động các phong trào, đăng ký xây dựng các mô hình theo các tiêu chí của tổ chức mình.

Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng chính phủ, thị trấn Sao Vàng đạt 3/9 tiêu chí, 38/52 chỉ tiêu, còn 6/9 tiêu chí, 14/52 chỉ tiêu chưa đạt. Cụ thể, các tiêu chí đã đạt gồm: Tiêu chí số 1- Quy hoạch đô thị; Tiêu chí số 8 - Y tế, giáo dục đô thị; Tiêu chí số 9 - Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị). Các tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 2 - Giao thông đô thị; Tiêu chí số 3 - Môi trường và an toàn đô thị; Tiêu chí số 4 - An ninh, trật tự đô thị; Tiêu chí số 5 - Thông tin, truyền thông đô thị; Tiêu chí số 6 - Việc làm đô thị có 2 chỉ tiêu chưa đạt; Tiêu chí số 7 - Văn hóa, thể thao đô thị.

         Với quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng Đô thị văn minh trong năm 2023, thị trấn Sao Vàng đã thực hiện các giải pháp cụ thể như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các ngành đoàn thể, các khu phố, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chương trình xây dựng Đô thị văn minh, đảm bảo chương trình được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc, công khai, minh bạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức: trên hệ thống loa truyên thanh thị trấn, trang thông tin điện tử, trong các hội nghị từ thị trấn đến khu phố, tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu… để nhân dân hiểu được người dân là chủ thể của chương trình xây dựng Đô thị văn minh, từ đó nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội;

          Ban chỉ đạo xây dựng Đô thị văn minh thị trấn thị trấn tiến hành rà soát các tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch với mục tiêu, giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí. Đối với các tiêu chí đạt, tiếp tục duy trì, phát huy, nâng cao chất lượng tiêu chí, đối với các tiêu chí chưa đạt, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, phân công người thực hiện, xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành. Đối với các tiêu chí cần kinh phí lớn, thị trấn tập trung nguồn lực đầu tư, đồng thời huy động xã hội hoá trong quá trình thực hiện theo phương trâm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
33.jpg34.jpg

          Cùng với đó thị trấn triển khai các chính sách hỗ trợ kinh phí trong xây dựng cơ bản như: tranh thủ nguồn hỗ trợ xi măng của cấp trên cho các khu phố xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, đường bê tông, có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các khu phố xây dựng, sửa chữa, nâng cấp làm nhà văn hóa – khu thể thao. Huy động nguồn lực xã hội hoá để bổ sung cơ sở vật chất, thiết chế Nhà văn hoá, khu thể thao khu phố. Mặt khác, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", thường xuyên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành lang an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa đi đôi với đấu tranh ngăn chặn, không để phát sinh tội phạm và tai tệ nạn xã hội, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình của các tổ chức trong xây dựng Đô thị văn minh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, qua đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
30.jpg31.jpg

          Sau 1 năm triển khai thực hiện, đến nay, thị trấn Sao Vàng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, 52/52 chỉ tiêu về xây dựng thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh. Ngày 03/11/2023, thị trấn Sao Vàng được Hội đồng thẩm định huyện Thọ Xuân, thẩm định, xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Tuy nhiên, địa phương xác định đây mới chỉ là bước khởi đầu, thời gian tới thị trấn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc duy trì và phát huy các tiêu chí Đô thị văn minh, phấn đấu hoàn thành cơ sở hạ tầng phường vào năm 2025, trước năm 2030 trở thành phường.

 

  

Thị trấn Sao Vàng nỗ lực vượt khó hoàn thành các tiêu chí xây dựng Đô thị văn minh năm 2023

Đăng lúc: 28/11/2023 11:01:32 (GMT+7)

 

     Thị trấn Sao Vàng là thị trấn miền núi của huyện, có diện tích tự nhiên là 18,69 km2, quy mô dân số 9.397 người, có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống đó là Kinh, Mường, Thái trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 21%.

     Những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn, bộ mặt của thị trấn đã có nhiều đổi thay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước, thu nhập bình quân đầu người tăng, các trang trại, gia trại hình thành và phát huy hiệu quả; Hoạt động văn hóa – xã hội có sự chuyển biến tiến bộ, Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng – an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ thị trấn đến thôn, khu phố được nâng lên. Đây là những tiền đề quan trọng để thị trấn triển khai thực hiện chương trình xây dựng Đô thị văn minh năm 2023.
11.jpg

Bước vào xây dựng Đô thị văn minh, thị trấn Sao Vàng gặp không ít khó khăn do trước khi sáp nhập thị trấn Sao Vàng và xã Xuân Thắng cũ đều không xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Mặt khác, sau sáp nhập, thị trấn có địa bàn rộng, khoảng cách địa lý, mật độ dân cư cũng như thu nhập bình quân đầu người giữa các khu phố không đồng đều. Phần lớn các nhà văn hóa tại các khu phố chưa đạt chuẩn, một số nhà văn hóa có diện tích nhỏ hẹp và xuống cấp, có 3 khu phố nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng phải thực hiện giải phóng mặt bằng, việc thu hút các nhà đầu tư vào địa phương cũng gặp không ít khó khăn. Nguồn lực huy động để đầu tư xây dựng đô thị văn minh đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội rất lớn, trong lúc nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên có hạn, nguồn thu ngân sách của địa phương hầu như không có.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023.  BCH Đảng bộ thị trấn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 13 NQ/ĐU ngày 26/5/2022 về xây dựng thị trấn Sao Vàng đạt chuẩn đô thị văn minh, gắn với xây dựng các tiêu chí Phường giai đoạn 2022 – 2025, thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, Chủ tịch MTTQ, trưởng các tổ chức chính tị - xã hội, cán bộ, công chức, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc, trưởng các khu phố.

UBND thị trấn đã ban hành kế hoạch số 55 ngày 13/5/2023 xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023, thành lập Ban quản lý, điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Địa phương cũng đã thành lập các tiểu ban tại các khu phố. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND trong xây dựng đô thị văn minh, phát động các phong trào, đăng ký xây dựng các mô hình theo các tiêu chí của tổ chức mình.

Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng chính phủ, thị trấn Sao Vàng đạt 3/9 tiêu chí, 38/52 chỉ tiêu, còn 6/9 tiêu chí, 14/52 chỉ tiêu chưa đạt. Cụ thể, các tiêu chí đã đạt gồm: Tiêu chí số 1- Quy hoạch đô thị; Tiêu chí số 8 - Y tế, giáo dục đô thị; Tiêu chí số 9 - Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị). Các tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 2 - Giao thông đô thị; Tiêu chí số 3 - Môi trường và an toàn đô thị; Tiêu chí số 4 - An ninh, trật tự đô thị; Tiêu chí số 5 - Thông tin, truyền thông đô thị; Tiêu chí số 6 - Việc làm đô thị có 2 chỉ tiêu chưa đạt; Tiêu chí số 7 - Văn hóa, thể thao đô thị.

         Với quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng Đô thị văn minh trong năm 2023, thị trấn Sao Vàng đã thực hiện các giải pháp cụ thể như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các ngành đoàn thể, các khu phố, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chương trình xây dựng Đô thị văn minh, đảm bảo chương trình được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc, công khai, minh bạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức: trên hệ thống loa truyên thanh thị trấn, trang thông tin điện tử, trong các hội nghị từ thị trấn đến khu phố, tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu… để nhân dân hiểu được người dân là chủ thể của chương trình xây dựng Đô thị văn minh, từ đó nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội;

          Ban chỉ đạo xây dựng Đô thị văn minh thị trấn thị trấn tiến hành rà soát các tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch với mục tiêu, giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí. Đối với các tiêu chí đạt, tiếp tục duy trì, phát huy, nâng cao chất lượng tiêu chí, đối với các tiêu chí chưa đạt, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, phân công người thực hiện, xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành. Đối với các tiêu chí cần kinh phí lớn, thị trấn tập trung nguồn lực đầu tư, đồng thời huy động xã hội hoá trong quá trình thực hiện theo phương trâm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
33.jpg34.jpg

          Cùng với đó thị trấn triển khai các chính sách hỗ trợ kinh phí trong xây dựng cơ bản như: tranh thủ nguồn hỗ trợ xi măng của cấp trên cho các khu phố xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, đường bê tông, có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các khu phố xây dựng, sửa chữa, nâng cấp làm nhà văn hóa – khu thể thao. Huy động nguồn lực xã hội hoá để bổ sung cơ sở vật chất, thiết chế Nhà văn hoá, khu thể thao khu phố. Mặt khác, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", thường xuyên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành lang an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa đi đôi với đấu tranh ngăn chặn, không để phát sinh tội phạm và tai tệ nạn xã hội, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình của các tổ chức trong xây dựng Đô thị văn minh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, qua đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
30.jpg31.jpg

          Sau 1 năm triển khai thực hiện, đến nay, thị trấn Sao Vàng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, 52/52 chỉ tiêu về xây dựng thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh. Ngày 03/11/2023, thị trấn Sao Vàng được Hội đồng thẩm định huyện Thọ Xuân, thẩm định, xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Tuy nhiên, địa phương xác định đây mới chỉ là bước khởi đầu, thời gian tới thị trấn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc duy trì và phát huy các tiêu chí Đô thị văn minh, phấn đấu hoàn thành cơ sở hạ tầng phường vào năm 2025, trước năm 2030 trở thành phường.

 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com