Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

THÔNG BÁO: THỜI GIAN TỔ CHỨC DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN THỌ XUÂN NĂM 2023

Ngày 05/07/2023 16:05:16

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-UBND

 

Sao Vàng, ngày       tháng     năm 2023

 

THÔNG BÁO

Thời gian tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ

huyện Thọ Xuân năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-CQTTBCĐ ngày 29/6/2023 về kế hoạch tham quan diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thọ Xuân; Lịch chỉ đạo số 36/LiCQTTBCĐ ngày 29/6/2023 của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa về lịch chỉ đạo, đạo diễn diễn tập và kế hoạch điều hành của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-HU ngày 14/01/2023 của BTV Huyện uỷ Thọ Xuân về nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023; Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Thọ Xuân năm 2023, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Thời gian: 2 ngày, từ ngày 05/7/2023 đến ngày 07/7/2023

Địa điểm: Tại các xã, thị trấn: thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao vàng, xã Xuân Sinh và xã Xuân Phú.

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong những ngày tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2023, UBND thị trấn Sao Vàng thông báo thời gian tổ chức diễn tập cho toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết, yêu cầu nhân dân, những người không có nhiệm vụ tham gia diễn tập không được tự ý đi vào các khu vực tổ chức diễn tập như: Khu vực thực binh sơ tán phòng không nhân dân tại thôn Đồng thôn, thị trấn Thọ Xuân; khu vực tiếp nhận dân quân dự bị tại thôn 7, xã Xuân Sinh; khu vực đánh địch đổ bộ đường không tại thôn Đá Dựng xã Xuân Phú; khu vực Sở Chỉ huy tại Làng Sung xã Xuân Phú, trong suốt thời gian diễn tập.

2. Yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, không đi lại, chăn thả gia súc, quay phim, chụp ảnh các hoạt động trong diễn tập gây ảnh hưởng đến quá trình tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

3. Trong 2 ngày tổ chức diễn tập từ ngày 05/7/2023 đến ngày 07/7/2023 (tức thứ 5, thứ 6), UBND thị trấn tạm ngừng giao dịch hành chính với công dân để đảm bảo bí mật quân sự, an toàn và an ninh trật tự.

Vậy, UBND thị trấn thông báo cho toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND (b/c);

- Các khu phố (t/h)

- Lưu VH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

   Lê Xuân Bàn

 

  

THÔNG BÁO: THỜI GIAN TỔ CHỨC DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN THỌ XUÂN NĂM 2023

Đăng lúc: 05/07/2023 16:05:16 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-UBND

 

Sao Vàng, ngày       tháng     năm 2023

 

THÔNG BÁO

Thời gian tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ

huyện Thọ Xuân năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-CQTTBCĐ ngày 29/6/2023 về kế hoạch tham quan diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thọ Xuân; Lịch chỉ đạo số 36/LiCQTTBCĐ ngày 29/6/2023 của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa về lịch chỉ đạo, đạo diễn diễn tập và kế hoạch điều hành của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-HU ngày 14/01/2023 của BTV Huyện uỷ Thọ Xuân về nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023; Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Thọ Xuân năm 2023, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Thời gian: 2 ngày, từ ngày 05/7/2023 đến ngày 07/7/2023

Địa điểm: Tại các xã, thị trấn: thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao vàng, xã Xuân Sinh và xã Xuân Phú.

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong những ngày tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2023, UBND thị trấn Sao Vàng thông báo thời gian tổ chức diễn tập cho toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết, yêu cầu nhân dân, những người không có nhiệm vụ tham gia diễn tập không được tự ý đi vào các khu vực tổ chức diễn tập như: Khu vực thực binh sơ tán phòng không nhân dân tại thôn Đồng thôn, thị trấn Thọ Xuân; khu vực tiếp nhận dân quân dự bị tại thôn 7, xã Xuân Sinh; khu vực đánh địch đổ bộ đường không tại thôn Đá Dựng xã Xuân Phú; khu vực Sở Chỉ huy tại Làng Sung xã Xuân Phú, trong suốt thời gian diễn tập.

2. Yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, không đi lại, chăn thả gia súc, quay phim, chụp ảnh các hoạt động trong diễn tập gây ảnh hưởng đến quá trình tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

3. Trong 2 ngày tổ chức diễn tập từ ngày 05/7/2023 đến ngày 07/7/2023 (tức thứ 5, thứ 6), UBND thị trấn tạm ngừng giao dịch hành chính với công dân để đảm bảo bí mật quân sự, an toàn và an ninh trật tự.

Vậy, UBND thị trấn thông báo cho toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND (b/c);

- Các khu phố (t/h)

- Lưu VH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

   Lê Xuân Bàn

 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com