Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng

Ngày 23/10/2023 14:15:31

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN SAO VÀNG

Số:        /TB-UBND

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

                           Sao Vàng, ngày      tháng        năm 2023

THÔNG BÁO

 Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 
 

 


Ngày 19/10/2023 UBND thị trấn Sao Vàng nhận được Công văn số 3533/BQLKKTNS&KCN-QLQH ngày 19/10/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc phối hợp tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

UBND thị trấn Sao Vàng thông báo kế hoạch thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp ,đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị báo cáo nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHPK để tiến hành niêm yết công khai. Thời gian thực hiện ngày 23/10/2023.

Hồ sơ lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh QHPK được đăng tải trên trang thông tin điện tử của thị trấn tại địa chỉ http://saovang.thoxuan.thanhhoa.gov.vn/ và thông tin trên phương tiện truyền thanh của thị trấn Sao Vàng; niêm yết công khai trưng bày công khai tại Trụ sở UBND thị trấn Sao Vàng.

2. Hình thức lấy ý kiến cộng đồng dân cư: Bằng phiếu góp ý (phát phiếu đến các cá nhân trong cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng tại nơi lập quy hoạch)

3. Thời gian niêm yết công khai hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch và lấy ý kiến cộng đồng dân cư: Bắt đầu từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 02/12/2023.

4. Hình thức tiếp nhận ý kiến: Phiếu tham gia ý kiến của các cá nhân gửi về UBND thị trấn Sao Vàng (thông qua Văn phòng UBND thị trấn).

UBND thị trấn Sao Vàng thông báo để các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn Sao Vàng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (để b/c);

- Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN (để p/h);

- Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Nam (để p/h);

- Công ty TNHH XD và KTHT LSSV (để p/h)

- Các Phó Chủ tịch UBND xã;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Xuân Bàn

  

Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng

Đăng lúc: 23/10/2023 14:15:31 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN SAO VÀNG

Số:        /TB-UBND

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

                           Sao Vàng, ngày      tháng        năm 2023

THÔNG BÁO

 Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 
 

 


Ngày 19/10/2023 UBND thị trấn Sao Vàng nhận được Công văn số 3533/BQLKKTNS&KCN-QLQH ngày 19/10/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc phối hợp tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

UBND thị trấn Sao Vàng thông báo kế hoạch thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp ,đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị báo cáo nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHPK để tiến hành niêm yết công khai. Thời gian thực hiện ngày 23/10/2023.

Hồ sơ lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh QHPK được đăng tải trên trang thông tin điện tử của thị trấn tại địa chỉ http://saovang.thoxuan.thanhhoa.gov.vn/ và thông tin trên phương tiện truyền thanh của thị trấn Sao Vàng; niêm yết công khai trưng bày công khai tại Trụ sở UBND thị trấn Sao Vàng.

2. Hình thức lấy ý kiến cộng đồng dân cư: Bằng phiếu góp ý (phát phiếu đến các cá nhân trong cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng tại nơi lập quy hoạch)

3. Thời gian niêm yết công khai hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch và lấy ý kiến cộng đồng dân cư: Bắt đầu từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 02/12/2023.

4. Hình thức tiếp nhận ý kiến: Phiếu tham gia ý kiến của các cá nhân gửi về UBND thị trấn Sao Vàng (thông qua Văn phòng UBND thị trấn).

UBND thị trấn Sao Vàng thông báo để các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn Sao Vàng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (để b/c);

- Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN (để p/h);

- Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Nam (để p/h);

- Công ty TNHH XD và KTHT LSSV (để p/h)

- Các Phó Chủ tịch UBND xã;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Xuân Bàn

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com