Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thị trấn Sao Vàng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 24/02/2023 14:05:40Ngày 22/02/2023, Hi Nông dân th trn Sao Vàng đã t chc Đại hi đại biu ln th Nht, nhim k 2023 - 2028.

D và ch đạo Đại hi đại din lãnh đạo Ban T chc Huyn y; Chuyên viên Ban Dân vn Huyn y; Các đồng chí Thường trc Hi Nông dân huyn Th Xuân; Các đồng chí trong BTV Đảng y th trn Sao Vàng. Tham d Đại hi có Thường trc HĐND, UBND, y ban MTTQ, các đoàn th chính tr-xã hi th trn Sao Vàng; Ch tch Hi Nông dân các xã, th trn vùng 1; đại din lãnh đạo các công ty, doanh nghip đóng chân trên địa bàn; các đồng chí nguyên là Ch tch Hi Nông dân th trn qua các thi k; Bí thư chi b, khu trưởng các khu ph và 83 đại biu chính thc đại din cho hơn 1.000 hi viên nông dân th trn Sao Vàng.
123.jpg
       (Toàn cảnh Đại hội)
2.jpg


 (Toàn cảnh Đại hội)
3.jpg
(
Đ/c Trnh Duy Đức, Ch tch Hi Nông dân th trn Sao Vàng, nhim k 2018 - 2023 phát biu khai mc Đại hi)

4.jpg


(
Đ/c Lê Th Vân, Phó Ch tch Hi Nông dân th trn Sao Vàng, nhim k 2018 - 2023 trình bày d tho Báo cáo tng kết nhim k 2018 - 2023, phương hướng nhim k 2023 - 2028) 


Hi Nông dân th trn Sao Vàng được thành lp theo quyết định s 110 ngày 01/12/2019 ca BCH Hi Nông dân huyn Th Xuân, trên cơ s sáp nhp Hi Nông dân xã Xuân Thng vào Hi Nông dân th trn Sao Vàng. Hin nay, Hi có 15 chi hi, vi 1.007 hi viên.

5.jpg

(Các đại biu d Đại hi)


Nhim k 2018-2023, mc dù gp nhiu khó khăn. Song, dưới s lãnh đạo trc tiếp ca BCH Đảng b th trn và Ban Thường v Hi Nông dân huyn Th Xuân; s quan tâm to điu kin ca chính quyn, s phi hp tích cc ca MTTQ và các t chc, đoàn th chính tr - xã hi, Hi Nông dân th trn Sao Vàng đã đoàn kết, n lc vượt qua khó khăn, bám sát nhim v công tác Hi và nhim v chính tr ca địa phương, tp trung lãnh đạo, ch đạo đạt kết qu khá toàn din trên các lĩch vc, 12/12 ch tiêu đạt và vượt kế hoch đề ra.

6.jpg
(Các
đại biu d Đại hi)

Hi đã đẩy mnh công tác tuyên truyn giáo dc chính tr, tư tưởng, nm bt tâm tư, nguyn vng ca cán b, hi viên nông dân và Nhân dân, kp thi kiến ngh, phn ánh vi Cp y, chính quyn, góp phn n định tình hình, tư tưởng ca hi viên, nông dân và định hướng dư lun xã hi. Công tác xây dng t chc hi được chú trng; Trong 5 năm qua, Hi đã kết np được 65 hi viên, nâng tng s hi viên toàn th trn lên 1.007 hi viên, t l thu hút hi viên đạt 85%; công tác xây dng Qu hi, công tác kim tra, giám sát, thi đua khen thưởng được quan tâm. 
7.jpg(Các
đại biu d Đại hi)

Phong trào nông dân thi đua SXKD gii tiếp tc phát trin, trong nhim k 2018-2023, toàn th trn có trên 3.700 lượt h nông dân đăng ký thi đua SXKDG, qua bình xét trung bình mi năm có 538 h đạt danh hiu SXKDG các cp; nhiu mô hình SXKD đã có thu nhp t 200 đến 500 triu đồng mi năm, to vic làm, thu hút hàng chc lao động. Hi cũng đã kho sát, hướng dn xây dng 2 mô hình tích t đất đai, c th là mô hình trang tri tng hp trng cây ăn qu, chăn nuôi gia cm an toàn sinh hc, quy mô 2,1ha; mô hình tng hp chăn nuôi ln, gà quy mô 1,5 ha; Hướng dn xây dng mô hình T hi Nông dân bo v môi trường; Tuyên truyn, vn động thành lp mi được 5 doanh nghip do hi viên nông dân làm ch.8.jpg
(Các
đại biu d Đại hi)

Bên cnh đó, Hi cũng đã vn động hi viên tích cc thc hin Chương trình mc tiêu quc gia xây dng đô th văn minh gn vi cơ s h tng phường và bo v môi trường, vn động hi viên, nông dân đóng góp tin, ngày công lao động để m rng, nâng cp, làm mi đường giao thông ni khu, xây dng đon đường "sáng, xanh, sch, đẹp", nhà văn hóa khu, chnh trang khuôn viên nhà ca, h thng tường rào, cng, sân vườn...Thành lp 11 mô hình Chi hi qun lý đon đường nông dân t qun v an ninh trt t và v sinh môi trường. T l gia đình hi viên đạt gia đình văn hóa tăng t 89% năm 2018 lên 94% năm 2022. Cũng trong nhim k, Hi đã vn động xây dng qu H tr nông dân được 26,4 triu đồng.

9.jpg


(Các
đại biu d Đại hi)

Phi hp vi Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH nhn y thác vi s tin trên 13,6 t đồng, cho 133 hi viên nông dân vay vn phát trin sn xut; tiếp tc duy trì có hiu qu chương trình phi hp vi Công ty phân bón Nht Long, Công ty CPCNN Tiến Nông cung ng được 85 tn phân bón theo hình thc tr chm phc v nông dân sn xut; Phi hp t chc 8 lp tp hun chuyn giao KHKT v sn xut, chăn nuôi, s dng chế phm sinh hc, tư vn gii thiu vic làm, xut khu lao động cho gn 590 lượt hi viên, nông dân.10.jpg

(Các đại biu d Đại hi)


Hi cũng đã tích cc tham gia xây dng Đảng, chính quyn vng mnh; Phi hp tuyên truyn cán b, hi viên và Nhân dân thc hin tt công tác quc phòng - an ninh. 11.jpg

12.jpg
(Các
đại biu tho lun ti Đại hi)


Vi tinh thn " Đoàn kết, khát vng, đổi mi, sáng to, hi nhp, quyết tâm vượt khó vươn lên và phát trin bn vng", Đại hi đã tho lun, phân tích, đánh giá kết qu đạt được, ch ra nhng tn ti, hn chế và đề xut, thng nht mc tiêu, gii pháp để hot động Hi nhim k 2023-2028 đạt hiu qu hơn.

13.jpg


(
Đ/c Lê Văn Định, HUV, Bí thư Đảng th trn Sao Vàng phát biu ch đạo ti Đại hi)

14.jpg
(
Đ/c Lê Như Quang, Phó Ch tch Hi Nông dân huyn Th Xuân phát biu ch đạo ti Đại hi)


Phát biu ch đạo Đại hi, đồng chí Lê Văn Định, HUV, Bí thư Đảng th trn Sao Vàng và đồng chí Lê Như Quang, Phó Ch tch Hi Nông dân huyn Th Xuân đã ghi nhn, đánh giá cao nhng kết qu mà Hi Nông dân th trn Sao Vàng đạt được trong nhim k qua. Đồng thi, định hướng mt s nhim v trng tâm nhim k mi để Hi Nông dân th trn Sao Vàng tp trung thc hin, góp phn thc hin thng li Ngh quyết Đại hi Đảng b th trn, nhim k 2020-2025 và Hi cp trên, xây dng quê hương Th Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh, tr thành th xã theo kế hoch đề ra.

15.jpg

Vi tinh thn dân ch, đoàn kết, Đại hi đại biu Hi Nông dân th trn Sao Vàng đã bu BCH khóa mi gm 17 đồng chí. Ti phiên hp ln th Nht, BCH Hi Nông dân th trn đã bu Ban Thường v Hi 3 đồng chí và bu đồng chí Trnh Duy Đức tiếp tc tái c Ch tch Hi Nông dân th trn; đồng chí Lê Th Vân tiếp tc tái c Phó ch tch Hi Nông dân th trn Sao Vàng, nhim k 2023-2028. Đại hi cũng đã bu đoàn đại biu tham d Đại hi đại biu Hi Nông dân huyn Th Xuân ln th XII, nhim k 2023 - 2028./.M
t s hình nh các tiết mc văn ngh và gian hàng gii thiu sn phm nông nghip tiêu biu ca Hi Nông dân th trn Sao Vàng 

16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg
  

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thị trấn Sao Vàng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 24/02/2023 14:05:40 (GMT+7)Ngày 22/02/2023, Hi Nông dân th trn Sao Vàng đã t chc Đại hi đại biu ln th Nht, nhim k 2023 - 2028.

D và ch đạo Đại hi đại din lãnh đạo Ban T chc Huyn y; Chuyên viên Ban Dân vn Huyn y; Các đồng chí Thường trc Hi Nông dân huyn Th Xuân; Các đồng chí trong BTV Đảng y th trn Sao Vàng. Tham d Đại hi có Thường trc HĐND, UBND, y ban MTTQ, các đoàn th chính tr-xã hi th trn Sao Vàng; Ch tch Hi Nông dân các xã, th trn vùng 1; đại din lãnh đạo các công ty, doanh nghip đóng chân trên địa bàn; các đồng chí nguyên là Ch tch Hi Nông dân th trn qua các thi k; Bí thư chi b, khu trưởng các khu ph và 83 đại biu chính thc đại din cho hơn 1.000 hi viên nông dân th trn Sao Vàng.
123.jpg
       (Toàn cảnh Đại hội)
2.jpg


 (Toàn cảnh Đại hội)
3.jpg
(
Đ/c Trnh Duy Đức, Ch tch Hi Nông dân th trn Sao Vàng, nhim k 2018 - 2023 phát biu khai mc Đại hi)

4.jpg


(
Đ/c Lê Th Vân, Phó Ch tch Hi Nông dân th trn Sao Vàng, nhim k 2018 - 2023 trình bày d tho Báo cáo tng kết nhim k 2018 - 2023, phương hướng nhim k 2023 - 2028) 


Hi Nông dân th trn Sao Vàng được thành lp theo quyết định s 110 ngày 01/12/2019 ca BCH Hi Nông dân huyn Th Xuân, trên cơ s sáp nhp Hi Nông dân xã Xuân Thng vào Hi Nông dân th trn Sao Vàng. Hin nay, Hi có 15 chi hi, vi 1.007 hi viên.

5.jpg

(Các đại biu d Đại hi)


Nhim k 2018-2023, mc dù gp nhiu khó khăn. Song, dưới s lãnh đạo trc tiếp ca BCH Đảng b th trn và Ban Thường v Hi Nông dân huyn Th Xuân; s quan tâm to điu kin ca chính quyn, s phi hp tích cc ca MTTQ và các t chc, đoàn th chính tr - xã hi, Hi Nông dân th trn Sao Vàng đã đoàn kết, n lc vượt qua khó khăn, bám sát nhim v công tác Hi và nhim v chính tr ca địa phương, tp trung lãnh đạo, ch đạo đạt kết qu khá toàn din trên các lĩch vc, 12/12 ch tiêu đạt và vượt kế hoch đề ra.

6.jpg
(Các
đại biu d Đại hi)

Hi đã đẩy mnh công tác tuyên truyn giáo dc chính tr, tư tưởng, nm bt tâm tư, nguyn vng ca cán b, hi viên nông dân và Nhân dân, kp thi kiến ngh, phn ánh vi Cp y, chính quyn, góp phn n định tình hình, tư tưởng ca hi viên, nông dân và định hướng dư lun xã hi. Công tác xây dng t chc hi được chú trng; Trong 5 năm qua, Hi đã kết np được 65 hi viên, nâng tng s hi viên toàn th trn lên 1.007 hi viên, t l thu hút hi viên đạt 85%; công tác xây dng Qu hi, công tác kim tra, giám sát, thi đua khen thưởng được quan tâm. 
7.jpg(Các
đại biu d Đại hi)

Phong trào nông dân thi đua SXKD gii tiếp tc phát trin, trong nhim k 2018-2023, toàn th trn có trên 3.700 lượt h nông dân đăng ký thi đua SXKDG, qua bình xét trung bình mi năm có 538 h đạt danh hiu SXKDG các cp; nhiu mô hình SXKD đã có thu nhp t 200 đến 500 triu đồng mi năm, to vic làm, thu hút hàng chc lao động. Hi cũng đã kho sát, hướng dn xây dng 2 mô hình tích t đất đai, c th là mô hình trang tri tng hp trng cây ăn qu, chăn nuôi gia cm an toàn sinh hc, quy mô 2,1ha; mô hình tng hp chăn nuôi ln, gà quy mô 1,5 ha; Hướng dn xây dng mô hình T hi Nông dân bo v môi trường; Tuyên truyn, vn động thành lp mi được 5 doanh nghip do hi viên nông dân làm ch.8.jpg
(Các
đại biu d Đại hi)

Bên cnh đó, Hi cũng đã vn động hi viên tích cc thc hin Chương trình mc tiêu quc gia xây dng đô th văn minh gn vi cơ s h tng phường và bo v môi trường, vn động hi viên, nông dân đóng góp tin, ngày công lao động để m rng, nâng cp, làm mi đường giao thông ni khu, xây dng đon đường "sáng, xanh, sch, đẹp", nhà văn hóa khu, chnh trang khuôn viên nhà ca, h thng tường rào, cng, sân vườn...Thành lp 11 mô hình Chi hi qun lý đon đường nông dân t qun v an ninh trt t và v sinh môi trường. T l gia đình hi viên đạt gia đình văn hóa tăng t 89% năm 2018 lên 94% năm 2022. Cũng trong nhim k, Hi đã vn động xây dng qu H tr nông dân được 26,4 triu đồng.

9.jpg


(Các
đại biu d Đại hi)

Phi hp vi Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH nhn y thác vi s tin trên 13,6 t đồng, cho 133 hi viên nông dân vay vn phát trin sn xut; tiếp tc duy trì có hiu qu chương trình phi hp vi Công ty phân bón Nht Long, Công ty CPCNN Tiến Nông cung ng được 85 tn phân bón theo hình thc tr chm phc v nông dân sn xut; Phi hp t chc 8 lp tp hun chuyn giao KHKT v sn xut, chăn nuôi, s dng chế phm sinh hc, tư vn gii thiu vic làm, xut khu lao động cho gn 590 lượt hi viên, nông dân.10.jpg

(Các đại biu d Đại hi)


Hi cũng đã tích cc tham gia xây dng Đảng, chính quyn vng mnh; Phi hp tuyên truyn cán b, hi viên và Nhân dân thc hin tt công tác quc phòng - an ninh. 11.jpg

12.jpg
(Các
đại biu tho lun ti Đại hi)


Vi tinh thn " Đoàn kết, khát vng, đổi mi, sáng to, hi nhp, quyết tâm vượt khó vươn lên và phát trin bn vng", Đại hi đã tho lun, phân tích, đánh giá kết qu đạt được, ch ra nhng tn ti, hn chế và đề xut, thng nht mc tiêu, gii pháp để hot động Hi nhim k 2023-2028 đạt hiu qu hơn.

13.jpg


(
Đ/c Lê Văn Định, HUV, Bí thư Đảng th trn Sao Vàng phát biu ch đạo ti Đại hi)

14.jpg
(
Đ/c Lê Như Quang, Phó Ch tch Hi Nông dân huyn Th Xuân phát biu ch đạo ti Đại hi)


Phát biu ch đạo Đại hi, đồng chí Lê Văn Định, HUV, Bí thư Đảng th trn Sao Vàng và đồng chí Lê Như Quang, Phó Ch tch Hi Nông dân huyn Th Xuân đã ghi nhn, đánh giá cao nhng kết qu mà Hi Nông dân th trn Sao Vàng đạt được trong nhim k qua. Đồng thi, định hướng mt s nhim v trng tâm nhim k mi để Hi Nông dân th trn Sao Vàng tp trung thc hin, góp phn thc hin thng li Ngh quyết Đại hi Đảng b th trn, nhim k 2020-2025 và Hi cp trên, xây dng quê hương Th Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh, tr thành th xã theo kế hoch đề ra.

15.jpg

Vi tinh thn dân ch, đoàn kết, Đại hi đại biu Hi Nông dân th trn Sao Vàng đã bu BCH khóa mi gm 17 đồng chí. Ti phiên hp ln th Nht, BCH Hi Nông dân th trn đã bu Ban Thường v Hi 3 đồng chí và bu đồng chí Trnh Duy Đức tiếp tc tái c Ch tch Hi Nông dân th trn; đồng chí Lê Th Vân tiếp tc tái c Phó ch tch Hi Nông dân th trn Sao Vàng, nhim k 2023-2028. Đại hi cũng đã bu đoàn đại biu tham d Đại hi đại biu Hi Nông dân huyn Th Xuân ln th XII, nhim k 2023 - 2028./.M
t s hình nh các tiết mc văn ngh và gian hàng gii thiu sn phm nông nghip tiêu biu ca Hi Nông dân th trn Sao Vàng 

16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg
  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com