Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn năm 2023

Ngày 16/02/2023 14:03:48 ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN SAO VÀNG

 


  Số: ……./TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                 Sao Vàng, ngày 26  tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng

tại phòng tiếp công dân năm 2023

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sao Vàng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND năm 2023 vào các ngày cụ thể sau:

          1. Tháng 01/2023

TT

Ngày, tháng tiếp

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

03/01/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

10/01/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 2

16/01/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 4

25/01/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

2. Tháng 02/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 5

02/02/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

07/02/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 4

15/02/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 6

24/02/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

3.Tháng 03/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 5

02/03/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

07/03/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 4

15/03/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 6

24/03/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

4.Tháng 04/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

04/04/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

11/4/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 5

13/4/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 2

17/4/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

5

Thứ 3

25/4/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

5. Tháng 05/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 5

04/5/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

09/5/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 2

15/5/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 5

25/5/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

6. Tháng 06/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

06/6/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 5

15/6/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 3

20/6/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 2

26/6/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

7. Tháng 07/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

04/7/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 5

13/7/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 2

17/7/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 3

25/7/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

8. Tháng 8/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 4

02/8/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

08/8/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 3

15/8/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 6

25/8/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

5

Thứ 2

28/08/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

9. Tháng 9/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

05/9/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 6

15/9/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 3

19/9/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 2

25/9/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

10. Tháng 10/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

03/10/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 5

12/10/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 2

16/10/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 4

25/10/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

11. Tháng 11/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 5

02/11/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

07/11/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 4

15/11/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 3

21/11/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

5

Thứ 2

27/11/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

12. Tháng 12/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

05/12/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 6

15/12/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 4

20/12/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 2

25/12/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

1.Trong trường hợp Chủ tịch UBND thị trấn do công việc bận đột xuất không tiếp công dân được thì tùy tình hình thực tế sẽ ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch UBND thực hiện tiếp công dân.

2.Trong các phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị trấn hoặc Phó Chủ tịch UBND thị trấn được ủy quyền thì công chức Tư pháp – hộ tịch, công chức Văn phòng – thống kê phụ trách lĩnh vực tiếp công dân phải có mặt để ghi biên bản. Công an thị trấn Sao Vàng có trách nhiệm phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho các buổi tiếp công dân tại phòng tiếp công dân thị trấn.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/cáo);

- Thanh tra huyện (B/cáo);

- Ban tiếp công dân (B/Cáo);

- TT Đảng ủy, HĐND TT (B/cáo);

- Trưởng các tổ chức CT-XH;

- Các khu phố;

- Lưu: VP, TP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bàn

  

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn năm 2023

Đăng lúc: 16/02/2023 14:03:48 (GMT+7) ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN SAO VÀNG

 


  Số: ……./TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                 Sao Vàng, ngày 26  tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng

tại phòng tiếp công dân năm 2023

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sao Vàng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND năm 2023 vào các ngày cụ thể sau:

          1. Tháng 01/2023

TT

Ngày, tháng tiếp

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

03/01/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

10/01/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 2

16/01/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 4

25/01/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

2. Tháng 02/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 5

02/02/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

07/02/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 4

15/02/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 6

24/02/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

3.Tháng 03/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 5

02/03/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

07/03/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 4

15/03/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 6

24/03/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

4.Tháng 04/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

04/04/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

11/4/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 5

13/4/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 2

17/4/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

5

Thứ 3

25/4/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

5. Tháng 05/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 5

04/5/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

09/5/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 2

15/5/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 5

25/5/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

6. Tháng 06/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

06/6/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 5

15/6/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 3

20/6/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 2

26/6/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

7. Tháng 07/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

04/7/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 5

13/7/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 2

17/7/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 3

25/7/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

8. Tháng 8/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 4

02/8/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

08/8/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 3

15/8/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 6

25/8/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

5

Thứ 2

28/08/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

9. Tháng 9/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

05/9/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 6

15/9/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 3

19/9/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 2

25/9/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

10. Tháng 10/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

03/10/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 5

12/10/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 2

16/10/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 4

25/10/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

11. Tháng 11/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 5

02/11/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 3

07/11/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 4

15/11/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 3

21/11/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

5

Thứ 2

27/11/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

12. Tháng 12/2023

TT

Ngày, tháng năm

Họ tên người tiếp

Chức danh

Địa điểm

1

Thứ 3

05/12/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

2

Thứ 6

15/12/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

3

Thứ 4

20/12/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

4

Thứ 2

25/12/2023

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

 

1.Trong trường hợp Chủ tịch UBND thị trấn do công việc bận đột xuất không tiếp công dân được thì tùy tình hình thực tế sẽ ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch UBND thực hiện tiếp công dân.

2.Trong các phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị trấn hoặc Phó Chủ tịch UBND thị trấn được ủy quyền thì công chức Tư pháp – hộ tịch, công chức Văn phòng – thống kê phụ trách lĩnh vực tiếp công dân phải có mặt để ghi biên bản. Công an thị trấn Sao Vàng có trách nhiệm phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho các buổi tiếp công dân tại phòng tiếp công dân thị trấn.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/cáo);

- Thanh tra huyện (B/cáo);

- Ban tiếp công dân (B/Cáo);

- TT Đảng ủy, HĐND TT (B/cáo);

- Trưởng các tổ chức CT-XH;

- Các khu phố;

- Lưu: VP, TP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bàn

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com