Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Quyết định phân công công chức tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp dân UBND TT Sao Vàng

Ngày 16/02/2023 14:03:53  ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THỊ TRẤN SAO VÀNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   

 


   Số: ……/QĐ-UBND                         Sao Vàng, ngày ….. tháng 12  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên

tại phòng tiếp dân UBND thị trấn Sao Vàng

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SAO VÀNG

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh Tra Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh Tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh;

          Xét đề nghị của Văn phòng UBND thị trấn Sao Vàng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phân công các đồng chí Công chức có tên sau thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp dân ủy ban nhân dân thị trấn Sao Vàng.

-         Đồng chí: Cao Văn Ngọc, Công chức Tư pháp – hộ tịch

-         Đồng chí: Trần Quảng Nam, Công chức Văn phòng – thống kê

          Điều 2. Các đồng chí được phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          Điều 3. Văn phòng UBND thị trấn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                             

- Như điều 3;

- Ban Tiếp công dân huyện (b/c);

- TTĐU, HĐND thị trấn (b/c);

- MTTQ và các đoàn thể;

- Các khu phố;

- Lưu: VP, TP.           

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Xuân Bàn

  

Quyết định phân công công chức tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp dân UBND TT Sao Vàng

Đăng lúc: 16/02/2023 14:03:53 (GMT+7)  ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THỊ TRẤN SAO VÀNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   

 


   Số: ……/QĐ-UBND                         Sao Vàng, ngày ….. tháng 12  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên

tại phòng tiếp dân UBND thị trấn Sao Vàng

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SAO VÀNG

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh Tra Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh Tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh;

          Xét đề nghị của Văn phòng UBND thị trấn Sao Vàng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phân công các đồng chí Công chức có tên sau thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp dân ủy ban nhân dân thị trấn Sao Vàng.

-         Đồng chí: Cao Văn Ngọc, Công chức Tư pháp – hộ tịch

-         Đồng chí: Trần Quảng Nam, Công chức Văn phòng – thống kê

          Điều 2. Các đồng chí được phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          Điều 3. Văn phòng UBND thị trấn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                             

- Như điều 3;

- Ban Tiếp công dân huyện (b/c);

- TTĐU, HĐND thị trấn (b/c);

- MTTQ và các đoàn thể;

- Các khu phố;

- Lưu: VP, TP.           

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Xuân Bàn

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com